06 اردیبهشت 1394

جدیدترین ها:   

استاندارد اعتبار بخشی بیمارستان ها

اعتباربخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائة خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محوربودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد. «اعتباربخشی » برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود.

خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعة سیستم بهداشت و درمان و پویانمودن آن، اساس «اعتباربخشی » را تشکیل می دهد.

 اعتباربخشی از سال 1952 در آمریکا و کانادا آغاز شد و در دهه 80 میلادی به علت آشکار شدن خطاهای درمانی در نظام سلامت کشورهای مختلف شتاب بیشتری گرفت.
وی گفت: از سال 1990 نیز تعداد کشورهایی که به اعتبار بخشی گرایش یافتند رشد صعودی داشته اند.

در ایران نیز از سال 91 این استاندارد در سطح بیمارستانها الزام گردید.

این استاندارد همخوانی بسیار نزدیکی با استانداردهای خانواده ایزو دارد

بعنوان مثال: روند رسیدگی به شکایات (ISO 10002)  ، مستندسازی (ISO 9001 & ISO 10013) ،
بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، ایمنی(ISO 14001 & OHSAS18001)  ، آموزش (ISO 9001 & ISO 10015) و ......

با نگاهی به کتاب اعتباربخشی ارتباط تنگاتنگ این استاندارد را با استانداردهای خانواده ایزو در می یابیم.

متن این استاندارد را در انتها می توانید دانلود نمائید.

 

برخی از دوره های آموزشی مورد نیاز و گروه های هدف برای استقرار استاندارد های اعتبار بخشی:

 • مدیریت استراژیک و برنامه عملیاتی (برای مدیران ارشد ،میانی ،عملیاتی و مسئلین دفتر بهبود )
 • مستندسازی (برای تمام مسئولین بخش ها و اعضاء گروه کاری )
 • ممیزی داخلی (برای ممیزین منتخب بیمارستان و سوپروایزها)
 • HACCP (Hazard analysis and critical control points)برای واحد تغذیه
 • مدیریت خطر و ارزیابی ریسک (برای تمام مسئولین بخش ها و واحدها)
 • حقوق گیرنده خدمت و شیوه های سنجش رضایت گیرندگان خدمت و رسیدگی به شکایات احتمالی (برای بخش های مرتبط از جمله دفاتر رسیدگی به شکایات و پذیرش و ترخیص)
 • کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری (برای واحد مهندسی پزشکی، تاسیسات و ساختمان و دیگر واحدهای مرتبط)
 • مدیریت آزمایشگاه های اکرودیته (برای مسئول فنی آزمایشگاه)
 • نیازسنجی  و برنامه ریزی آموزشی (برای سوپروایزر آموزشی)
 • شناسایی و مدیریت فرآیندهای سازمانی (برای مسئول دفتر بهبود کیفیت)
 • بکارگیری فنون آماری (برای تمام مسئولین بخش ها و مسئولین آمار بیمارستانی)
 • نظام های انگیزشی (برای روسا ،مدیران بیمارستان ،مترون و رییس امور اداری)
 • ارزیابی عملکرد (برای تمام مسئولین بخش ها)
 • ایمنی شغلی (برای مسئول بهداشت حرفه ای)
 • بهداشت محیط (برای مسئول بهداشت محیط)
 • مدیریت زیست محیطی (برای مسئول بهداشت محیط)
 • focus pdca (برای تمام مسئولین بخش ها)
 • امنیت اطلاعات الکترونیکی (برای سوپروایزر فناوری اطلاعات)
 • توانمندی سازی کارکنان (برای تمام مسئولین بخش ها)
 • نظام پیشنهادها و مدیریت مشارکتی (برای مدیر و مترون بیمارستان)
 • ساختار سازمانی (برای امور اداری)
 • سیستم های نگهداری پیشگیرانه زیرساخت ها (برای مسئولین مرتبط)
 • روش های حل مساله (برای تمام مسئولین بخش ها)
 • شیوه های بهبود مستمر (برای تمام مسئولین بخش ها)
 • جمع آوری و تحلیل داه ها ،تدوین شاخص و برنامه های بهبود کیفیت (برای تمام مسئولین بخش ها و واحد ها )

تمامی دوره های فوق توسط شرکت پارس جم بصورت درون سازمانی و یا دوره های عمومی، توسط اساتید مجرب و با اعطاء مدارک معتبر داخلی و بین المللی برگزار می گردد.

همچنین شرکت پارس جم با کارشناسانی مجرب و آشنا با استاندارد اعتباربخشی و با رزومه ای قوی در حوزه درمان خدمات مشاوره در این زمینه را پذیرا می باشد.

02517748086    09122539702

دانلود کتاب اعتبار بخشی


 

 

 

ثبت نام در دوره آموزشی

ثبت نام در دوره های آموزشی آکادمی پارس جم
ادامه مطلب...

دانلود مستندات

ارائه مستندات استقرار ایزو
ادامه مطلب...

مدیریت کیفیت(ISO)

طراحی و اجرای سیستم های مدیریتی
ادامه مطلب...

خدمات آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مدیریت،مالی و اقتصادی
ادامه مطلب...

عضویت در خبرنامه پیامکی پارس جم

شماره تلفن همراه:

عضويت در خبرنامه
لغو عضويت

لطفا يك شماره صحيح درج نماييد

عضویت در خبرنامه پارس جم

:

خدمات پارس جم